Fripost wiki » inquiries » Utökad Fripost Lagring för delning »

Under våren har Fripost styrelse undersökt möjligheterna att erbjuda diversifierade lagringsvolymer på Fripost Lagring för delning. Styrelseledamöterna Gustav och Stian tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Gustav och Stian 28 mars och 3 april 2019.

Sammanträdeslogg
datum Deltagare, Plats. Ämne

Innehåll

Bakgrund från styrelsemöten

Bakgrunden är att Fripost lagring för delning har begränsat utrymme för användarna. Föreningen har fått upprepade frågor om utökat utrymme från enskilda medlemmar och organisationsmedlemmar.

Styrelsen tog upp frågan på styrelsemötet 28 januari 2019. Följande punkter kom upp:

 • Stian föredrog formuleringen i Friprogramvarusyndikatets butik:

"Fripost pluslagring 200 GB

Köp till 200 GB pluslagring för ditt Fripost lagring-för-delning. 3-4 GB är annars det utrymme som ingår"

 • Användningen är ojämn i nuläget: 5 pers. upptar tillsammans 110 GB

 • Föreningen behöver ta ställning till vad fundamentala behov innebär och beslutar att förbereda några förslag till årsmötet.

 • Gustav föreslår en lösning som inte är tilläggsköp utan istället utgår från solidaritet. Han uppdras skissa på en formulering.

 • En enskild medlem har begärt 200 GB mot ersättning.

 • Vi ska undersöka vidare kvotaindikation till nästa möte.

Fundamentala behov

Vad är fundamentala behov av tekniska kommunikationslösningar inom Friposts användarbas? Utredningen anser att Fripost finns för att möjliggöra att undfly övervakningssamhället, inte för att täcka fundamentala behov. Vi menar därför att denna fråga ej är relevant för mängden utrymme i Lagring för delning.

Stadgar och principförklaring

En genomgång av stadgar och principförklaring säger att föreningen förbinder sig att tillhandahålla e-post tillförlitligt, skydda medlemmarnas integritet, utöva kritik gällande föreningens hjärtefrågor, och informera om alternativ till dominerande internettjänster.

Däremot beskrivs (i § 4.7) att “alla medlemmar har lika rätt att använda föreningens infrastruktur.”

Ändamålsparagrafen (§ 1.1) beskriver att Fripost “är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet.” Vidare beskrivs (i § 7) exklusivitetskravet gällande utrustningskraven: “Föreningen använder endast sådan hårdvara som den själv äger, eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till föreningens användande under en period av minst ett år.”

Utökning av Friposts åtaganden

Det är rimligt att föreningen utökar verksamheten till att erbjuda mer än bara e-post. Vi har redan Fripost Lagring för delning, och medlemmarna efterfrågar bland annat snabbmeddelanden, evenemang och mikroblogg (se Sociala teknologier, Projekt liknande Fripost, och Aktivitetsdagen om sociala teknologier, 1 mars 2019). Dock kan utökning inte ske i vilken utsträckning som helst, m.a.p. resursutnyttjandet.

Resurser och tillgänglighet

Tillgängligheten för enskillda medlemmar till Friposts system kan sammanfattas och delas upp i

 1. Närvaron av tjänster – De tjänster som Fripost beslutat tillhandahålla till sina medlemmar.

 2. Upptid – I vilken utsträckning som dessa tjänster finns tillgängliga utanför planerat underhåll. Hit räknas den höjd som tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v.

 3. Lagringsutrymme – Datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring för delning

 4. Beräkningskapacitet – Konsumption av processor och internminne

 5. Nätverkshastighet och bandbredd – Både förväntad och maximal tillgänglighet

Med närvaron av tjänster avses frågan om vilka tjänster Fripost beslutat tillhandahålla till sina medlemmar. I nuläget gäller detta främst e-post, e-postlistor och Lagring för delning men inte snabbmeddelandetjänster som Jabber eller Matrix.

Med upptid avses i vilken utsträckning som dessa tjänster finns tillgängliga utanför planerat underhåll. Hit räknas den höjd som tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v.

Begreppet lagringsutrymme avser datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring för delning.

Konsumtion av processor och internminne räknas in i beräkningskapacitet.

Slutligen menas med nätverkshastighet och bandbredd både förväntad och maximal tillgänglighet av Internet.

Utredningen tolkar dessa resurser synonymt med föreningens infrastruktur. Därför ska alla medlemmar enligt stadgar ha samma rätt att använda dessa resurser. Detta oavsett förmåga att betala eller bidra utöver det minimala.

Olika behov

Exempel på faktiska behov som utredningen blivit varse om:

 1. Politisk organisation med behov av e-postlistor och gemensam lagring för mindre filer som mötesprotokoll, kassabok, och medlemsregister

 2. En kör med behov av två e-postlistor och mycket gemensam lagring av material.

 3. Miljöaktivistförening med behov av gemensam lagring

 4. Privatperson som behöver lagra 200 GB bilder

Vägar framåt

Utredningen har identifierat fem alternativ för hur utrymmet för Fripost Lagring för delning kan utökas

##1. Tarifförslaget Olika medlemskap med olika priser där utrymmet skiljer sig.

##2. Likavilkorsförslaget En fast kvot enligt styrelsens bedömning, utan möjlighet att köpa till extra utrymme.

##3. Solidaritetsförslaget

Medlemmar ges möjlighet till extra utrymme inom ramen för solidaritetsprincipen. Extra utrymmesbehov motsvarar i normalfallet också intresse för föreningens verksamhet. Medlemmar som passar in på beskrivningen uppmuntras till att bidra extra motsvarande schablon utöver medlemsavgiften.

##4. Leverantörsförslaget Medlemmarna köper till extra utrymme från föreningens leverantör, i skrivande stund Friprogramvarusyndikatet.

##5. Tredjepartsförslaget Fripost öppnar för att både föreningens leverantör och andra aktörer kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Utredningens värdering av alternativen

Tarifförslaget

Detta förslag utgår. Utredningen anser att ha tariffer är oförenligt med förutsättningen att alla medlemmar ska ha lika rätt till föreningens infrastruktur.

Likavillkorsförslaget

Detta förlag är rimligt, men täcker inte de utökade behov som inkommit. Det bör läggas fram som ett av alternativen till årsmötet.

Solidaritetsförslaget

Fripost uppskattar solidariska insatser: monetärt eller övrigt in natura. Det är dock problematiskt om donationer inkommer mot bakgrund av konkret förväntan av motprestation. En medlem som donerar pengar till föreningen kan därför inte förvänta sig att dessa går till utökning av lagringsutrymme.

Leverantörsförslaget

Detta förslag är redan möjligt att genomföra från ett tekniskt perspektiv och anses täcka de olika behov som framkommit. Dock innebär det ett utökat beroende av leverantören. Om Fripost byter leverantör, tvingas de beroende medlemmarna flytta med.

Tredjepartsförslaget

Utredningen anser att detta förslag erbjuder medlemmarna samma möjligheter som Leverantörsförslaget, men utan de potentiella nackdelar som beskrivits. Förslaget möjliggör också för “hemmahosting”, värdhållning hemma av massiva instanser.

En utmaning för att externa leverantörer eller medlemmar med egen infrastruktur ansluter Nextcloud-instanser eller utökat utrymme till Fripost Lagring för delning är dock hur det säkert och tillförligtligt kan sammankopplas. Av den anledningen kräver detta förslag vidare utredning av en teknisk natur. Det måste även säkerställas att det implementeras i enlighet med §7 av stadgarna.

Jämför hur Fripost relaterar till domänhantering (och DNS) samt även till andra distribuerade system som Freedombox, Youhost, etc.

Utredningens förslag till motioner

Utredningen är något delad vad gäller motioner och har två förslag baserade på det ovan nämnda Tredjepartsförslaget.

###Stian föreslår följande:

Fripost öppnar för att både föreningens leverantör och andra aktörer kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör direkt kan erbjuda utökat lagringutryme i enlighet med de förfrågningar som kommit in till föreningen. Vidare krävs det en teknisk utredning för att ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar själva kan ansluta egna/andra Nextcloud-instanser och/eller utrymme till Fripost Lagring för delning på ett säkert och tillförigtligt sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med §7 av stadgarna. Årsmötet måste i så fall ålägga styrelsen och föreningens administratörer att genomföra en sådan utredning. Vi inser att detta kan ta lång tid, men anser att en rapport innan årmötet 2020 bör kunna förväntas.

###Gustav föreslår följande

Medlemmar ges möjlighet till extra utrymme inom ramen för solidaritetsprincipen. Fripost öppnar också för att andra aktörer (tredjeparts) kan erbjuda utökat utrymme till Fripost Lagring för delning. För anslutning av externa instanser av Nextcloud till Fripost krävs dock autentisering och åtkomsthantering.

Detta innebär att Friposts leverantör inte direkt kan erbjuda utökat lagringutryme i enlighet med de förfrågningar som kommit in till föreningen, utan får invänta en teknisk utredning (inklusive pilot) för att ta reda på om och hur externa leverantörer och medlemmar själva kan ansluta egna/andra Nextcloud-instanser och/eller utrymme till Fripost Lagring för delning på ett säkert och tillförigtligt sätt. Detta måste vidare kunna implementeras i enlighet med §7 av stadgarna.

Gällande utökat utrymme enligt solidaritetsprincipen kommer det an på styrelsen att anta policy och bedöma enskilda fall.

###Angående solidaritetsförslaget

Möjligheten för utökning av lagringsutrymmet genom solidariska insatser finns redan. Vi anser därför att Solidaritetsförslaget redan är implementerat i föreningen. Dock kan detta göras tydligare på Friposts hemsida och/eller wiki. Vi anser att Fripost är en förening för alla, oavsett resurser eller behov. Vi önskar att medlemmarna bidrar efter förmåga utifrån solidaritetsprincipen. De som känner sig bemedlade kan bidra för att möjliggöra mer kapacitet i Friposts system.

###Stadgeändringar Vidare föreslår utredningen en ändring av stadgarna §1 från:

1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet.

till

1.1 Fripost är en förening som syftar till att driva fri infrastruktur för e-post på internet för sina medlemmar.

1.2 Fripost ska även erbjuda andra fria Internettjänster för sina medlemmar, så länge detta inte går ut över §1.1

Där §1.2 blir §1.3, §1.3 blir §1.4 och §1.4 blir §1.5


?inquiry ?utredning

Last modified | History | Source | Preferences