Fripost wiki » Utredningar för Fripost »

En av Friposts arbetsformer är genom utredningar. Bl. a. är det de som legat till grund för investeringarna i Fripost lagring för delning och för beslut i chattfrågan.

Pågende aktuella utredningar

Detta är en samlingssida för pågående och avslutade utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte säkert heltäckande.

Ideellt deltagande och volontära timmar

Deltagare
AS, GE, LM
Initierad
27 maj 2019

Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter. Sammtdigt bör vi göra åtskillnad på ideellt deltagande och volontära insatser. Del av ett samlat initiativ kring Transparens & ickemonetära bidrag.

Kostnader för driften

Deltagare
GE, LJO
Initierad
27 maj 2019

Adressera “Få vad man betalar för”. Del av ett samlat initiativ kring Transparens & ickemonetära bidrag. Syftet är att utreda kostnadaspekterna för hårdvara, plats, energi, nät, etc. för drift av föreningens tjänster.

Tillgänglighet till dokumentation och information

Deltagare
GE, OV
Initierad
27 maj 2019

Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument. Del av ett samlat initiativ kring Transparens & ickemonetära bidrag.

Chatt

Deltagare
ER, GM
Initierad
okt 2017

Roller och kommittéer i Fripost

Deltagare
GE, AS, OV
Initierad
27 maj 2019

Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande transparensutredningsarbetet.

Avslutade utredningar

Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång eller aktuella.

Ekonomiska relationer & autonomi

Deltagare
GE, LJO
Initierad
27 maj 2019
Avslutad
28 okt 2019

Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost ekonomiskt. Del av ett samlat initiativ kring Transparens & ickemonetära bidrag.

Utredningen avslutades på styrelsemötet 28 okt 2019, med slutsats att det räcker med ett styrelsebeslut om att Fripost ska bli egen betalningsmottagare.

Distribuerad lagring (2015–2018)

Deltagare
Olof Gross, Gustav Eek
Initierad
2015
Avslutad
2018

Medlemskap

Deltagare
OV, SRE
Initierad
27 maj 2019
Avslutad
2020

Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.

Utökad Fripost Lagring för delning

Deltagare
SRE, GE, LJO, GM
Initierad
Mars 2019
Avslutad
2020

Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet så som presenterad: https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd


Last modified | History | Source | Preferences