Fripost wiki » nextcloud-and-lool » Begränsad driftstörning på Fripost Lagring för delning »

Friposts administratörer har upptäckt det tråkiga att den volym som lagrar data för Lagring för delning gett upphov till korrupta filer. Inledningsvis ska sägas att e-post, wikin, kontakter och kalendrar fungerar precis som väntat. Drabbat är endast Friposts Lagring för Delning, dvs. Nextcloud, och omfattningen är uppskattningsvis 0.2 %.

Störningen har pågått sedan en dynamisk utökning av lagringsvolymerna under sensommaren. Filer som skrivits till den utökade har i viss mån korrumperats. Filer och information äldre är detta har inte påverkats. Den här störningen sammanföll oturligt nog med att Fripost även utökar kapaciteten för säkerhetskopiering (diskar finns redan inköpta och inväntar installation). Av den anledningen säkerhetskopieras tillfälligt inte nya filer på Nextcloud. Underhållet av säkerhetskopieringen planeras vara klart 25 oktober.

Omfattningen kan förefalla väldigt begränsad, men effekter kan trots detta vara svårförutsägbara. Var uppmärksam på om du haft problem. Användare har t.ex. noterat att just förhandsgranskning av vissa bilder krånglat.

För att hjälpa till, undvik onödiga återskrivningar av filer, dvs. att ta bort och återuppladda befintliga dokument och bilder som inte ändrats. Meddela också observationer för att hjälpa administratörerna att förstå omfattningen av störningen och att felsöka.

Som sagt synkronisering av kalendrar och liknande kan inte påverkats av ovan nämnda; upplevda problem med dylikt är förmodligen en handhavandefråga. Administratörernavill också påpeka att ingen risk för dataläckage föreligger eftersom volymen är krypterad. Bara s.k. skräp har kunnat läcka. Trots att historien skapat viss huvudbry för administratörerna i felsökningen, så hoppas alla sammanfattningsvis att användarna knappt märkt av problemet.


Last modified | History | Source | Preferences