Fripost wiki » inquiries » Kostnader för systemets drift – utredning för Fripost »

Syftet är att utreda kostnadaspekterna för hårdvara, plats, energi, nät, etc. för drift av föreningens tjänster.

Sammanträdeslogg
18 jun 2019 GE och LJO, Humanisten. Inledande sammanträde
26 jun 2019 GE och LJO, Solrosen. Full genomgång av text
8 jul 2019 GE och LJO, Humanisten. Ytterligare kompletteringar
19 aug 2019 GE, LJO, LM, Humanisten. Ytterligare kompletteringar
2 sep 2019 GE och LJO, Solrosen. Genomgång, bl.a. syfte och mål

Bakgrunden är ett uppdrag från årsmötet och styrelsemöte. Initalt var utredningen del av Transparens & ickemonetära bidrag, men strukturen är nu tillplattad.

Frågor

En serie frågeställningar väcktes initalt, som undertecknade minst vill få med som del i utredningen. Nedanstående får t.ex. gärna resultera i en checklista.

Bakgrundsaspekter

 • Styrelsens direktiv
 • Medlemsbegäran
 • Kommentarer från revisorn
 • Historia och tidigare arbete
  • Inom Fripost
  • Inom Friprogramvarusyndikatet (FPS)
 • Relaterade utredningar
  • Ekonomiska relationer & autonomi
  • Volontära timmar
 • Allmän tydlighet och otydlighet
 • Ej kostnadsminimering
 • Skärpning av formuleringen för driftsautonomi 2013–14 – stadgeförändring eller diskussion i styrelsen?

För återrapportering

 • Syfte
 • Mål
 • Begränsningar
 • Friprogramvarusyndikatets (FPS) kostnads- och utgiftsbild

Resultat och förslag till styrelsen

Här sammanfattas förslag och resultat:

 • Få med “intäkter” i direktivet till utredningarna: “Transparens & ickemonetära bidrag. Fortsatt arbete med att synliggöra kostnader, intäkter, beslut, och processer och öka tillgängligheten i allmänhet.”

 • Se “Gällande Ekonomiska relationer & autonomi” nedan. Frågan behandlades 27 maj 2019 och en utredning initierades. Undertecknade anser att ett styrelsebeslut räcker. Fatta ett sådant.

Syfte, mål och begränsningar

Analysera och föreslå tolkningar av uttalanden innehållande varianter av “Få vad man betalar för”.

Beskriv i detalj kontroll-kravets konsekvenser för kostnadsbilden. Vad innebär t.ex.

 • Ej VPS utanför medlemmars fysiska kontroll
 • Fysisk åtkomst till maskinerna

Se motsvarande avsnitt nedan: “Förstärkning av kravet på kontroll” och “Fysisk kontroll”.

Här ska in, raden som inte finns: Ansats på vad t.ex. FPS fakturerar bl.a. proprietärkunder.

Frågan om att ytterligare separera ekonomin, främst m.a.p. betalningsmottagare, mellan Fripost och FPS är inte del i utredningen.

Direktiv och motivering

Vi öppnar för utökade direktiv vid ett avrapporteringstillfälle efter första avrapportering.

Styrelsens formulering 27 maj 2019. “Kostnader för driften. Addressera ‘Få vad man betalar för’” som delmoment i “Transparens & ickemonetära bidrag. Fortsatt arbete med att synliggöra kostnader, beslut, och processer och öka tillgängligheten i allmänhet.”

Hur ska man tolka “Få vad man betalar för”? Det finns lösa citat som dock ger viss kontext. Primärt använder vi motioner till årsmötet 2019 från Albin om höjd medlemsavgift (§ 9.b och Bilaga D.2) och från Gustav och Stian om utökad Lagring för delning (§ 9.c och Bilaga D.3).

Albin om höjd medlemsavgift:

Den procentuella höjningen är stor, men enligt mig inte några stora pengar med tanke på vad vi får för dem. Leverantörer av motsvarande lösningar som respekterar användarens integritet, kostar mer än 10 gånger så mycket. (Bilaga D.2)

Ur diskussionen som följde:

Vi bör gå runt på avgiften (Eliot). Det går inte: volontärt arbete och dolda bidrag maskerar kostnaderna (Gustav). (§ 9.b)

Ur diskussionen som följde på Gustav och Stian motion om utökad Lagring för delning:

Vad som utgör kostnader kunde förtydligas så att man kan betala för vad man får (Mikael). Ingen betalar för vad de får (Gustav). Om vi pratar om kostnader bör de vara explicit redovisade (Andreas). Tekniska lösningar ska vara gemensamma, dvs. tredjepartslösningar ska inte blandas in (Leif-Jöran). (§ 9.c)

Vidare finns även kommentarer och förslag från revisorns berättelse över verksamhetsåret 2016:

Revisorn noterar att föreningen konsekvent har gjort ett positivt resultat under flera år med cirka 10 kkr/år, vilket gör det synbart svårt att försvara styrelsens återkommande äskanden om donationer utan att riskera att förlora medlemmarnas förtroende. Revisorn föreslår att styrelsen för kommande år funderar över hur budgeten läggs med tanke på förväntade icke-monetära bidrag och klargör eventuella mål med att fondera för framtiden såväl i verksamhetsplan som i budget.

Här hänvisas till behovet av att klargöra mål. Notera att med “fondera” avses att avsätta likvida medel. Undertecknade finner inga senare skriftliga inlagor i ämnet från revisorn.

Förstärkning av kravet på kontroll

Frågan är på vilket sätt som kravet på kontroll över hårdvaran förstärkts sedan 2010. Det har under möten våren 2019 påståtts att FPS:s investeringsbeslut sedan 2013 var oberoende av Friposts krav. Här följer en sammanställning av stadgeförändringar, styrelsebeslut och/eller -diskussioner som har förekommit och ligger till grund.

En slutsats som direkt kan dras är att § 7.2 efterlevs tack vare FPS:s investering. Fripost har fysisk kontroll överoch åtkomst till servrarna.

Stadgar

Utrustningsparagrafen (stadgarna, § 7) är oförändrad under 2010–2013:

 • § 7.1 Föreningen använder endast sådan hårdvara som den själv äger, eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till föreningens användande under en period av minst ett år.
 • § 7.2 För att säkra medlemmarnas integritet kräver föreningen exklusivt användande av de servrar vi använder. Detta betyder bland annat att endast av föreningen valda administratörer har administratörsåtkomst till servrarna.
 • § 7.3 För att säkra tjänstens tillförlitlighet kan under övergångsperioder delade lösningar accepteras (exempelvis genom virtuella servrar).
 • § 7.4 Föreningen använder uteslutande fri mjukvara, så som definierat av Free Software Foundation.
 • § 7.5 Föreningens tekniska lösningar ska dokumenteras utförligt på ett sätt som gör dem reproducerbara.

Års- och styrelsemöten

Följande identifierade vi som relevanta söktermer: “vps”, “shared hardware”, “kontroll” (återstår).

Årsmötesfynd

2012-03-04
Fyll i
2013-03-23
Fyll i

Styrelsemötesfynd

2012-10-08
Diskussion om VPS och alternativ
2013-09-11
Konstaterande att diskussionen kring huruvida delad hårdvara bör tas framåt
2014-03-24
Diskussion om delad hårdvara (shared hardware). Konstaterande att lösningen med hårdvara genom FPS medför att servrarna är under Friposts medlemmars kontroll.
2015-01-26
Fyll i
2015-02-26
Diskussion om migreringen från Secure Hosting till FPS
2015-03-25
Diskussion om installation

Utredningen har (per 19 aug 2019 och inför sammanträde 2 sep 2019) läst samtliga ovanstående protokoll och markerat relevanta avsnitt:

Guilhem and Leif-Jöran installed a system on Leif-Jörans new fancy machine savanna. The machine will be used as VPS-host. From Fripost’s point of view, savanna will be shared hardware, but within control of Fripost’s members. (§ 5.b. March 24, 2014)

Fler avsnitt kan vara relevanta.

Fysisk kontroll

Som illustration lyfter utredningen fram fyra berättelser

1. benjamin.

2. elefant.

3. mistral.

4. Tidiga VPS på Secure Hosting.

Återstående åtgärder

 • Efterforska, diskutera och dokumentera var volontärtimmar som intäkt behöver komplettera volontärtimmar som kostnad.

 • Läs i detalj protokoll 2013-09-11

 • Läs ev. också 2014-03-24, 2015-01-26 och 2015-02-26.

 • Jämför annonser ETC från Kontrapunkt ang. anv. av “Solidaritet”

 • Formulera motkrav på utredningen kring volontära timmar

Återstående åtgärder andra utredningar

Här finns samlat kommentarer som bör tas upp av angränsande utredningar.

Gällande Volontära timmar

Komplettera skiss till utredningen Volontära timmar. Bokföring är att dokumentera ett dynamiskt system. I natura timmar måste också stå i balans mellan intäkter och kostnader.

Gustav anser fyra kontotyper är asymmetriskt. Det borde vara tre: (a) intäkter , (b) utgifter och (c) tillgångar, . Alternativt kan det vara sex: (a) intäkt, (b) kostnad (utgift), (c) resurs, (d) tillgång, (e) skuld och (f) fordran. Parvis är det viktiga (LJO). Jämför balans och resultaträkning.

Läs också igen Anarkistisk bokföring (LJO) för mer konkret underlag.

Notera Runes 250 kr. Det gäller hur volontärt arbete värderas per timme inom EU. För 2018 var siffran 444 kr.

Vi bör hitta språket att prata om värden som inte är det kapitalistiska. (LM) Inför en åt skillnad mellan ideellt arbete och volontärt arbete. (LM) Företeelsen ideell förening är unik för Sverige, men den är på väg att marginaliseras och trängs ut till förmån för internationellt gångbara former: ekonomisk förening, volontärorganisation, etc.

Alternativt åtskilj mellan ideellt arbete, volontärt arbete och arbete på förtroendemandat.

Åtskilj mellan faktisk kostnad och icke faktisk kostnad.

Gällande Ekonomiska relationer & autonomi

Omformulera nedanstående.

Gällande utredningen Ekonomiska relationer & autonomi anser undertecknade att ett styrelsebeslut räcker. M.a.p. separation av betalningsmottagare, mellan Fripost och FPS handlar det om teknisk separation av bankkonton, vilket medför administrativa konsekvenser och kostnader: bankkonto, Bankgiro, Plusgiro, Swish, PayPal, momsredovisning, etc.


Last modified | History | Source | Preferences